Proiectul tehnic in constructii

Proiectul tehnic este principala piesa componenta a documentatiei pentru obtinerea autorizatiei de construire. Proiectul tehnic este realizat de catre o echipa de proiectare formata din specialisti pe diverse domenii: arhitecti, ingineri structuristi, ingineri instalatori. Fiecare este responsabil pentru partea de proiectare de care se ocupa, arhitectul avand insa si rolul de coordonator.proiect tehnic casa

Proiectul tehnic este o documentatiei tehnica specifica formata din memorii si planuri desenate. Pretul unui proiect tehnic poate varia intre 8 si 20 de euro / mp, reprezentand in general circa 2-7% din valoarea investitiei. Realizarea unui proiect tehnic bun te poate scuti de o serie de probleme in faza de executie si ulterior in cea de exploatare.

Conţinutul-cadru al Proiectului Tehnic

(Model orientativ)

Descrierea generală a lucrărilor

Elemente generale

Proiectul tehnic verificat, avizat şi aprobat potrivit prevederilor legale reprezintă documentaţia scrisă şi desenată pe baza căreia se execută lucrarea.

Proiectul tehnic trebuie să fie elaborat în mod clar şi să asigure informaţii complete, astfel încât autoritatea contractantă să obţină date tehnice şi economice complete privind viitoarea lucrare care va răspunde cerinţelor sale tehnice, economice şi tehnologice.

De asemenea, este necesar ca proiectul tehnic să fie complet şi suficient de clar, astfel încât să se poată elabora pe baza lui detaliile de execuţie în conformitate cu materialele şi tehnologia de execuţie propusă, dar cu respectarea strictă a prevederilor proiectului tehnic, fără să fie necesară suplimentarea cantităţilor de lucrări respective şi fără a se depăşi costul lucrării, stabilit în faza de ofertă pentru execuţia lucrărilor.

Descrierea lucrărilor

În cadrul descrierii lucrărilor care fac obiectul proiectului tehnic se vor face referiri asupra următoarelor elemente:

▪ amplasamentul;

▪ topografia;

▪ clima şi fenomenele naturale specifice zonei;

▪ geologia, seismicitatea;

▪ prezentarea proiectului pe volume, broşuri, capitole;

▪ organizarea de şantier, descriere sumară, demolări, devieri de reţele etc.;

▪ căile de acces provizorii;

▪ sursele de apă, energie electrică, gaze, telefon etc., pentru organizarea de şantier şi definitive;

▪ căile de acces, căile de comunicaţii etc.;

▪ programul de execuţie a lucrărilor, graficele de lucru, programul de recepţie;

▪ trasarea lucrărilor;

▪ protejarea lucrărilor executate şi a materialelor din şantier;

▪ măsurarea lucrărilor;

▪ laboratoarele contractantului (ofertantului) şi testele care cad în sarcina sa;

▪ curăţenia în şantier;

▪ serviciile sanitare;

▪ relaţiile dintre contractant (ofertant), consultant şi persoana juridică achizitoare (investitor);

Caietele de sarcini pe specialităţi

Caietele de sarcini dezvoltă în scris elementele tehnice menţionate în planşe şi prezintă informaţii, precizări şi prescripţii complementare planşelor. Aceste caiete de sarcini se elaborează de către proiectant pe baza planşelor deja terminate şi se organizează, de regulă, în broşuri distincte, pe specialităţi.

Rolul şi scopul caietelor de sarcini

▪ Reprezintă descrierea scrisă a lucrărilor a căror execuţie va face obiect al achiziţiei; în planşe se face prezentarea lor grafică, iar în breviarele de calcul se justifică dimensionarea elementelor constituente.

▪ Planşele, breviarele de calcul şi caietele de sarcini sunt complementare. Notele explicative înscrise în planşe sunt scurte şi cu caracter general, vizând în special explicitarea desenelor.

▪ Conţin nivelul de performanţă al lucrărilor, descrierea soluţiilor tehnice şi tehnologice folosite, care să asigure exigenţele de performanţă calitative.

▪ Detaliază aceste note şi cuprind caracteristicile şi calităţile materialelor folosite, testele şi probele acestora, descriu lucrările care se execută, calitatea, modul de realizare, testele, verificările şi probele acestor lucrări, ordinea de execuţie şi de montaj şi aspectul final.

▪ Împreună cu planşele, trebuie să fie astfel concepute încât pe baza lor să se poată determina cantităţile de lucrări, costurile lucrărilor şi utilajelor, forţa de muncă şi dotarea necesară în vederea execuţiei lucrărilor.

▪ Elaborarea acestora se face pe baza breviarelor de calcul şi a planşelor de către ingineri specialişti, pentru fiecare categorie de lucrare.

▪ Forma de prezentare trebuie să fie amplă, clară, să conţină şi să clarifice precizările din planşe, să definească calităţile materialelor, cu trimitere la standarde, să definească calitatea execuţiei, normativele şi prescripţiile tehnice în vigoare.

▪ Stabilesc responsabilităţile pentru calităţile materialelor şi ale lucrărilor şi responsabilităţile pentru teste, verificări şi probe.

▪ Orice neclaritate în execuţia lucrărilor trebuie să îşi găsească precizări în caietele de sarcini.

▪ Nu trebuie să fie restrictive.

▪ Redactarea acestora trebuie să fie concisă, sistematizată şi exprimarea se va face cu minimum de cuvinte.

▪ Să prevadă modul de urmărire a comportării în timp a lucrării.

Să prevadă măsurile şi acţiunile de demontare, de demolare (inclusiv reintegrarea în mediul natural al deşeurilor), după expirarea perioadei de viaţă (postutilizarea).

Tipuri şi forme de caiete de sarcini

În funcţie de destinaţie caietele de sarcini pot fi:

▪ caiete de sarcini pentru execuţia lucrărilor;

▪ caiete de sarcini pentru recepţii, teste, probe, verificări şi puneri în funcţiune, urmărirea comportării în timp a construcţiilor şi conţinutul cărţii tehnice a construcţiei;

caiete de sarcini pentru furnizori de materiale, utilaje, echipamente şi confecţii diverse.

În funcţie de domeniul la care se referă caietele de sarcini pot fi:

▪ caiete de sarcini generale care se referă la lucrări curente în domeniul construcţiilor şi care acoperă majoritatea categoriilor de lucrări ; acestea se pot sistematiza pe categorii şi capitole de lucrări, pot deveni repetitive şi pot fi introduse în memoria calculatoarelor; caiete de sarcini speciale care se referă la lucrări specifice şi care sunt elaborate independent pentru fiecare lucrare.

Conţinutul caietelor de sarcini

Dat fiind că fiecare lucrare în construcţii are un anumit specific, caietele de sarcini sunt elaborate pentru fiecare lucrare, folosindu-se, dacă este posibil, părţi, secţiuni, capitole etc., elaborate anterior, verificate şi adaptate la noile condiţii tehnice ale lucrării şi puse de acord cu prescripţiile tehnice în vigoare.

Astfel, conţinutul unui capitol de lucrări din caietul de sarcini trebuie să cuprindă:

▪ breviarele de calcul pentru dimensionarea elementelor de construcţii şi de instalaţii;

▪ nominalizarea planşelor care guvernează lucrarea;

▪ proprietăţile fizice, chimice, de aspect, de calitate, toleranţe, probe, teste etc. pentru materialele componente ale lucrării, cu indicarea standardelor;

▪ dimensiunea, forma, aspectul şi descrierea execuţiei lucrării;

▪ ordinea de execuţie, probe, teste şi verificări ale lucrării;

▪ standardele, normativele şi alte prescripţii care trebuie respectate la materiale, utilaje, confecţii, execuţie, montaj, probe, teste şi verificări;

condiţiile de recepţie, măsurători, aspect, culori, toleranţe etc.

Listele cantităţilor de lucrări

Acest capitol va cuprinde toate elementele necesare în vederea cuantificării valorice şi a duratei de execuţie a lucrărilor, şi anume:

▪ centralizatorul obiectelor,

▪ centralizatorul categoriilor de lucrări, pe obiecte;

▪ listele cuprinzând cantităţile de lucrări pe capitole de lucrări, aferente categoriilor de lucrări, cu descrierea în detaliu a acestora;

▪ listele cuprinzând cantităţile de utilaje şi echipamente tehnologice, inclusiv dotările (după caz);

Graficul general de realizare a lucrării

Sunt documentele principale ale proiectului tehnic pe baza cărora se elaborează părţile scrise ale proiectului şi care, de regulă, se compun din:

Planurile generale:

▪ planurile de amplasare a reperelor de nivelment şi planimetrice;

▪ planurile topografice principale;

▪ planurile de amplasare a forajelor, profilurilor geotehnice, inclusiv cu înscrierea în acestea a condiţiilor şi a recomandărilor privind lucrările de pământ şi de fundare;

▪ planurile principale de amplasare a obiectelor, inclusiv cote de nivel, distanţe de amplasare, orientări, coordonate, axe, repere de nivelment şi planimetrice, cotele +/-0,00, cotele trotuarelor, cotele şi distanţele principale de amplasare a drumurilor, trotuarelor, aleilor pietonale, platformelor etc.;

▪ planurile principale privind sistematizarea pe verticală a terenului, inclusiv înscrierea în acestea a volumelor de terasamente, săpături-umpluturi, depozite de pământ, volumul pământului transportat (excedent şi deficit), lucrările privind stratul vegetal, precum şi precizări privind utilajele şi echipamentele de lucru, completări şi alte date şi elemente tehnice şi tehnologice;

▪ planurile principale privind construcţiile subterane – amplasarea lor, secţiuni, profiluri longitudinale, dimensiuni, cote de nivel, cofraj şi armare, ariile şi marca secţiunilor din oţel, marca betoanelor, protecţii şi izolaţii hidrofuge, protecţii împotriva agresivităţii solului, a coroziunii etc.;

planurile de amplasare a reperelor fixe şi mobile de trasare.

Planşele principale ale obiectelor

Se recomandă ca fiecare obiect subteran sau suprateran să aibă un număr sau un cod şi o denumire proprii, iar planşele să fie organizate într-un volum propriu, independent pentru fiecare obiect. În cazul în care proiectul este voluminos planşele se vor organiza în volume şi/sau broşuri pentru fiecare specialitate, distinct.

 Arhitectura

Va cuprinde planşe privind arhitectura fiecărui obiect, inclusiv cote, dimensiuni, toleranţe, dintre care:

▪ planul individual de amplasare;

▪ planurile de arhitectură ale nivelurilor subterane şi supraterane, ale teraselor, acoperişurilor etc., inclusiv cote, dimensiuni, suprafeţe, funcţiuni tehnologice, cu precizări privind materialele, confecţiile etc.;

▪ secţiuni, faţade, detalii importante, cotate etc.;

▪ tablouri de prefabricate, confecţii;

tablouri de tâmplării şi tablouri de finisaje interioare şi exterioare.

Planşele vor conţine cote, dimensiuni, distanţe, funcţiuni, arii, precizări privind finisajele şi calitatea acestora etc.

Structura

Va cuprinde planşele privind alcătuirea şi execuţia structurii de rezistenţă, pentru fiecare obiect, şi anume:

▪ planurile infrastructurii şi secţiunile caracteristice cotate;

▪ planurile suprastructurii şi secţiunile caracteristice cotate;

descrierea soluţiilor constructive, descrierea ordinii tehnologice de execuţie şi montaj, recomandări privind transportul, manipularea, depozitarea şi montajul, care se vor înscrie pe planşele principale.

Instalaţiile

Vor cuprinde planşele privind execuţia instalaţiilor fiecărui obiect, inclusiv cote, dimensiuni, toleranţe etc., şi anume:

▪ planurile principale de amplasare a utilajelor;

▪ scheme principale ale instalaţiilor;

secţiuni, vederi, detalii

Planşele vor conţine cote, dimensiuni, calităţile materialelor, verificările şi probele necesare, izolaţii termice, acustice, protecţii anticorosive şi parametrii principali ai instalaţiilor.

Dotări şi instalaţii tehnologice

Vor cuprinde planurile de tehnologie şi montaj, secţiuni, vederi, detalii, inclusiv cote, dimensiuni, toleranţe, detalii montaj etc., şi anume:

▪ desenele de ansamblu;

▪ schemele tehnologice ale fluxului tehnologic;

▪ schemele cinematice, cu indicarea principalilor parametri;

▪ schemele instalaţiilor hidraulice, pneumatice, electrice, de automatizare, comunicaţii, reţele de combustibil, apă, iluminat etc., ale instalaţiilor tehnologice;

▪ planurile de montaj, geometrii, dimensiuni de amplasare, prestaţii, sarcini etc., inclusiv schemele tehnologice de montaj;

▪ diagramele, nomogramele, calculele inginereşti, tehnologice şi de montaj, inclusiv materialul grafic necesar punerii în funcţiune şi exploatării;

listele cu utilajele şi echipamentele din componenţa planurilor tehnologice, inclusiv parametrii, performanţele şi caracteristicile.

Dotări de mobilier, inventar gospodăresc, pază contra incendiilor, protecţia muncii etc.:

▪ planurile de amplasare şi montaj, inclusiv cote, dimensiuni, secţiuni, vederi, tablouri de dotări etc.;

listele cu dotări, inclusiv parametrii, performanţele şi caracteristicile acestora.

Comments

comments

About ing. structurist Roxana Bertea

inginer structurist Roxana Bertea
Tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.