Certificatul de urbanism

Certificatul de urbanism este un act cu caracter informativ care contine date cu privire la restrictiile de construire impuse prin studii de specialitate aprobate in zona. Certificatul de urbanism nu tine loc de autorizatie de construire. El sta doar la baza demararii procesului de autorizare.certificat de urbanism cerere

Cererea standard o puteti descarca apasand link-ul de mai jos.

http://www.roxanabertea.ro//wp-content/uploads/model_cerere_certificat_de_urbanism.pdf

Informatiile minime si folositoare continute de certificatul de urbanism sunt urmatoarele:
· pe ce amprenta maxima puteti construe : POT (procentul de utilizare al terenului);
· ce suprafata maxima construita desfasurata puteti construi :CUT (coeficientul de utilizare al terenului);
· ce regim maxim de inaltime se permite in zona : dat odata prin numarul de niveluri si odata prin inaltimea maxima la cornisa;
· ce retrageri sunt premise fata de limitele de proprietate sau fata de alte constructii din zona;
· ce studii de specialitate trebuie intocmite: de exemplu studiu de insorire, expertiza tehnica structurala, documentatie de urbanism PUD si PUZ;
· Ce avize trebuie luate si de la ce institutii.

Dupa obtinerea certificatului de urbanism se trece la luarea avizelor necesare. Nu se admite eliberarea unei autorizatii de construire decat pe baza unei documentatii care sa respecte certificatul de urbanism.
Conform legii 50 art.6 certificatul de urbanism este acel act de informare prin care autoritatile prevazute in conformitate cu prevederile planurilor urbanistice si ale reglementarilor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritorului , dupa caz , avizate si aprobare conform legii , fac cunoscut solicitantului elemente privind regimul juridic, tehnic, si economic al terenurilor si constructiilor existente la data solicitarii si stabilesc cerintele urbanistice care urmeaza a fi indeplinite in functie de specificul amplasamentului , precum si lista cuprinzand avizele si acordurile legale , necesare in vederea autorizarii.
Certificatul de urbanism se emite de catre autoritati abilitate sa autorizeze lucrari de constructii si se elibereaza solicitantului in termen de cel mult 30 de zile de la data inregistrarii cererii , mentionandu-se in mod obligatoriu si scopul emiterii acestuia.
Certificatul de urbanism se semneaza de catre primar, presedintele consiliului judetean , de secretar si de arhitectul sef sau de catre o persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritorului si urbanismului din aparatul propriu al autoritatii administratiei publice emitente, responsabilitatea acestora revenind semnatarilor potrivit atributiilor stabilite prin lege.
In vederea obtinerii certificatului de urbanism solicitantul se va adresa autoritatilor cu o cerere care va cuprinde atat elementele de identificare a imobilului pentru care se solicita certificatul de urbanism , cat si elementele care definesc scopul lucrarii.
Certificatul de urbanism nu ofera dreptul de a executa constructii.
Certificatul de urbanism se emite , potrivit legii, si in vederea concesionarii de terenuri, a adjudecarii prin licitatie a proiectarii lucrarilor publice in faza de Studiu de fezabilitate si pentru cereri in justitie si operatiuni notariale privind circulatia imobiliara atunci cand aceste operatii au ca obiect comasari sau impartiri cu privire la imobil. Operatiunile juridice mentionate se efectueaza numai in baza certificatului de urbanism , iar nerespectarea acestora se sanctioneaza cu nulitatea actului.
Certificatul de urbanism Avize si Acorduri constructii Autorizatia de construire Proiect tehnic constructii Pret proiectare constructii Pret executie constructii Contact
Studiu Geotehnic
Studiul geotehnic consta in determinarea naturii terenului de fundare….

Expertiza tehnica—Expertul tehnic
Expertiza tehnica este realizata de catre un expert autorizat de ministerul…

Certificatul energetic
Certificatul energetic este un act de informare asupra cladirilor…

Arhitectul tau
Arhitectul este de obicei seful de proiect si cel care se ocupa de coordonarea…

Inginerul tau structurist si instalator
Inginerii structuristi si inginerii instalatori sunt indispensabili in proiectarea…

Executant constructii
Selectarea unui executant este foarte dificila si necesita multa atentie…

Modele de case
Intra aici si vei gasi modele de case si de vile proiectate de catre noi…

Pret proiectare arhitectura
Preturile de proiectare pentru o cladire incep de la 8 euro/mp si depind…

PUD
Planul urbanistic de detaliu este un document urbanistic care are rolul de a …

Ideal Prima Design
Suntem o firma formata din proiectanti cu experienta care reuseste…

Arhitectura constructii
Arhitectura unei constructii este foarte importanta deoarece ea te reprezinta…

Proiectare constructii
Proiectarea unei constructii reprezinta un act de responsabilitate…

Cum gasesc un arhitect
Selectarea arhitectului / proiectantului reprezinta o etapa importanta…

Arhitectul si autorizatia de construire
Arhitectul este piesa cheie in obtinerea autorizatiei de construire

Arhitectul si inspectoratul de stat in constructii
Arhitectul mentine o legatura continua cu inspectoratul de stat in constructii…

Arhitectul si echipa de proiectare
Arhitectul lucreaza impreuna cu o intreaga echipa de proiectare pentru…

Rolul arhitectului in realizarea unei constructii
Arhitectul are un rol foarte important in finalizarea unei constructii…

Arhitectul si legea 10 privind calitatea in constructii
Calitatea in constructii are la baza legea 10 .

Arhitectul si legea 50 privind autorizarea lucrarilor de constructie
Legea 50 este legea care sta la baza obtinerii autorizatiilor de construire.

Model de cerere pentru emiterea certificatului de urbanism

Catre,
Presedintele Consiliului Judetean _______________________
Primarul∗)

CERERE
PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM

Subsemnatul(1)__________________________________________ cu domiciliul(2)/sediul
in judetul __________________________ municipiul / orasul / comuna ______________________
satul_____________________sectorul______ cod postal______strada_______________________
nr.___bl._____sc.____et.____ap.____telefon/fax________________e-mail __________________,
In conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor
de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, solicit emiterea
CERTIFICATULUI DE URBANISM
Pentru imobilul-teren si/sau constructii-situat in judetul______________________________
municipiul/orasul/comuna _______________________________ satul _______________________
sectorul_______ cod postal________ strada_______________________________________ nr.___
bl.____ sc.___ et.___ ap.___ sau identificat prin(3) _______________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________,
Suprafata terenului pentru care solicit certificatul de urbanism este de _______ m2
Solicit certificatul de urbanism in scopul(4) : ______________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Anexez(3): _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
SEMNATURA
Data______________
∗ Se completeaza, dupa caz: -Primarul General al municipiului Bucuresti
-Primarul sectorului__al municipiului Bucuresti
-Primarul municipiului______________________
-Primarul orasului__________________________
-Primarul comunei__________________________________________

PRECIZARI
privind completarea formularului
„CERERE
PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM”
1)- Numele si prenumele solicitantului:
– persoana fizica sau
– reprezentant al firmei (persoana juridica), cu precizarea denumirii acesteia si a calitatii
solicitantului in cadrul firmei.
2)- Pentru persoana fizica, se completeaza cu date privind domiciliul acesteia;
– Pentru persoana juridica se completeaza cu date privind sediul social al firmei.
3)- Alte elemente de identificare, in situatia in care adresa postala nu asigura identificarea
imobilului:
– fisa bunului imobil, sau
– extras de Carte Funciara, sau
– elemente de reper, general cunoscute, sau
– numarul de ordine si suprafata de teren inscrise in Registrul agricol, sau
– plan topografic, sau
– plan de situatie din cadrul unor studii si/sau planuri urbanistice elaborate in zona.
Pentru localitatile care dispun de planuri topografice, se vor anexa planuri la scara 1:500 si
1:2000, cu indicarea imobilului.
4)- Se completeaza cu elemente care definesc scopul emiterii certificatului de urbanism, selectate
din urmatoarele categorii (pozitiile 4.1.- 4.5.):
4.1. Autorizarea executarii lucrarilor de constructii
4.1.1. Lucrari de construire – se vor inscrie denumirea investitiei si se va specifica in care
categorie se incadreaza, conform enumerarii de mai jos:
a)- lucrari de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de
destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel, precum si a instalatiilor
aferente acestora;
b)- lucrari de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare,
restaurare, conservare, precum si orice alte lucrari, indiferent de valoarea lor, care
urmeaza sa fie efectuate la constructii reprezentand monumente istorice, inclusiv la
cele din zonele lor de protectie, stabilite conform legii;
c)- lucrari de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare si
reabilitare, privind cai de comunicatie, retele si dotari tehnico-edilitare, noi capacitati
de producere, de transport, de distributie a energiei electrice si/sau termice, precum
si de reabilitare si de retehnologizare a celor existente;
d)- imprejmuiri si mobilier urban, amenajari de spatii verzi, parcuri, piete si alte lucrari
de amenajare a spatiilor publice;
e)- lucrari de foraje si excavari necesare in vederea efectuarii studiilor geotehnice,
prospectiunilor geologice, exploatarilor de cariere, balastiere, sonde de gaze si petrol,
precum si alte exploatari;
f)- lucrari, amenajari si constructii cu caracter provizoriu necesare in vederea organizarii
executarii lucrarilor de baza, daca nu au fost autorizate odata cu acestea;
g)- organizarea de tabere de corturi, casute sau rulote;
h)- lucrari de constructii cu caracter provizoriu, chioscuri, tonete, cabine, spatii de
expunere situate pe caile si spatiile publice, corpuri si panouri de afisaj, firme si
reclame, precum si anexele gospodaresti ale exploatatilor agricole situate in
extravilan;
i)- cimitire – noi si extinderi.
4.1.2. Lucrari de desfiintare – se va inscrie denumirea constructiei/amenajarii si se va
specifica in care categorie se incadreaza, conform enumerarii de la pct. 4.1.1.
4.2. – Operatiuni notariale privind circulatia imobiliara (vanzari, cumparari, concesionari,
cesionari, dezmembrari, parcelari, comasari, partaje, succesiuni etc.).
4.3. – Adjudecarea prin licitatie a proiectarii lucrarilor publice.
4.4. – Cereri in justitie.
4.5. -Alte scopuri.

Comments

comments

About ing. structurist Roxana Bertea

inginer structurist Roxana Bertea
Tagged , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Certificatul de urbanism

    Lasă un răspuns

    Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

    Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.