Legislația în baza căreia acționează

Nr. Crt
Actul Normativ
Descarca fisier
1
Hotărârea nr. 272 din 14 iunie 1994 pentru aprobarea Regulamentului privind controlul de stat al calitatii în construcţii
2
Ordonanta nr. 20/2010 privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea unitara a legii Uniunii Europene care armonizeaza conditiile de comercializarea a produselor
3
Hotararea Guvernului Romaniei nr.622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii, republicata cu completarile si modificarile ulterioare
4
Hotararea Guvernului Romaniei nr.167/2012 pentru completarea şi modificarea Hotărârii Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii
5
Hotararea Guvernului Romaniei nr. 1072/2003 privind avizarea de către Inspectoratul de Stat în Construcţii a documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice, cu completarile si modificarile ulterioare
6
Hotararea Guvernului Romaniei nr. 723/2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.072/2003 privind avizarea de către Inspectoratul de Stat în Construcţii a documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiţii finanţate din fonduri publice
7
Ordinul nr. 549/2007 – privind aprobarea Metodologiei de emitere a avizului tehnic de catre Inspectoratul de Stat Constructii – I.S.C. pentru documentatiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice, cu completarile si modificarile ulterioare
8
Hotarare Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor
9
Legea nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare
10
Ordinul MLPAT nr.91/25.10.1991 pentru aprobarea formularelor, a procedurii de autorizare si a continutului documentatiilor prevazute de legea nr. 50/1991, cu modificarile si completarile ulterioare
11
Ordinul Ministrului Dezvoltarii Regionale si Locuintei nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii , cu modificarile si completarile ulterioare
12
Hotararea Guvernului nr.273 din 14 iunie 1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, cu modificarile si completarile ulterioare
13
Hotararea Guvernului nr.766 din 21 noiembrie 1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare
14
Hotararea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii
15
Hotararea Guvernului nr.808 din 14 iulie 2005 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea laboratoarelor de analize si incercari in activitatea de constructii
16
Hotararea Guvernului 2288/2004 pentru aprobarea repartizarii principalelor functii de sprijin pe care le asigura ministerele, celelalte organe centrale si organizatiile neguvernamentale privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta
17
Hotarâre nr. 675/2002 privind modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii
20
Lege nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice
21
Ordinul nr. 1953/2010 pentru aprobarea Listei cuprinzand indicativele de referinta ale standardelor romane care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru constructii
22
Ordinul nr.1619/10.10.2008 privind modificarea Metodologiei de emitere a avizului tehnic de către Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C. pentru documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcţii nr. 726/549/2007
23
Ordinul nr.500/05.07.2007 pentru aprobarea Procedurii privind emiterea acordului de către Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C. pentru intervenţii în timp asupra construcţiilor existente
24
Ordinul nr.1620/10.10.2008 pentru modificarea Procedurii privind emiterea acordului de către Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C. pentru intervenţii în timp asupra construcţiilor existente, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor şi al inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat în Construcţii nr. 486/500/2007
25
Hotararea Guverului nr. 28/09.01.2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii
26
Ordinul nr.119/25.02.2009 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.430/2005
27
Ordinul MDLPL nr.127/08.05.2007 pentru aprobarea reglementarii tehnice „Metodologie privind investigarea de urgenta a sigurantei postseism a cladirilor si stabilirea solutiilor-cadru de interventie”, indicativ ME 003-2007
28
Ordinul 362/2006 privind accesul la informatiile de interes public, la nivelul Inspectoratului de Stat in Constructii – I.S.C.
29
Ordinul nr.1484/2008 pentru modificarea si completarea Ordinului inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat in Constructii nr. 362/2006 privind accesul la informatiile de interes public, la nivelul Inspectoratului de Stat in Constructii – I.S.C.
30
REGULAMENTUL (CE) NR. 765/2008 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI din 9 iulie 2008
31
Hotărârea Guvernului nr. 306 /2011 privind unele măsuri de supraveghere a pieţei produselor reglementate de legislaţia Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a acestora
32
DIRECTIVA CONSILIULUI COMUNITĂŢILOR EUROPENE din 21 decembrie 1988 privind apropierea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale statelor membre referitoare la materialele de construcţii
33
Hotararea nr. 171/2013 privind aproarea Programului de actiuni pentru anul 2013 privind proiectarea si executia lucrarilor de interventie pentru reducerea riscului seismic la constructiile cu destinatia de locuinta multietajate, incadrate prin raport de expertiza tehnica in clasa de risc seismic si care prezinta pericol public
34
Ordonanta de urgenta nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locala
35
Ordinul nr. 2422 din 2 august 2013 privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinta ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcții
36
Ordinul nr. 2464 din 8 august 2013 pentru aprobarea reglementării tehnice „Cod de proiectare pentru structuri din zidărie”, indicativ CR 6 – 2013 – M.Of. nr. 582/2013
37
Ordinul nr. 2359 din 24 iulie 2013 pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind producerea betoanelor ușoare”, indicativ CR 155 – 2013 – M.Of. nr. 583/2013
38
Ordinul nr. 2361 din 24 iulie 2013 pentru aprobarea reglementării tehnice „Cod de proiectare a construcțiilor cu pereți structurali de beton armat „, indicativ CR 2-1-1.1/2013 – M.Of. nr. 583/2013
39
Ordinul nr. 2385 din 26 iulie 2013 privind aprobarea reglementării tehnice „Ghid pentru proiectarea structurilor din beton de înaltă rezistența în zone seismice „, indicativ GP 124/2013 – M.Of. nr. 583/2013
40
Ordinul nr. 2363 din 24 iulie 2013 privind aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind stabilirea încărcărilor și grupărilor de încărcări pentru construcțiile hidrotehnice de retenție, indicativ NP 130-2013” – M.Of. nr. 583/2013

Comments are closed.