Legislația care reglementează activitatea

Nr. Crt
Actul Normativ
Descarcă fișier
1
Ordonanta Guvernului nr.63/2001 privind infiintarea Inspectoratului de Stat in Constructii, aprobata prin Legea nr.707/2001 cu modificarile ulterioare
2
Ordonanta de urgenta nr. 93 din 2 noiembrie 2011 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 63/2001 privind infiintarea Inspectoratului de Stat in Constructii – I.S.C.
3
Ordonanta de urgenta nr. 100/2010 din 10/11/2010, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 770 din 17/11/2010, pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 63/2001 privind infiintarea Inspectoratului de Stat in Constructii – I.S.C.
4
Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare – actualizata 2009
5
Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare
6
Lege nr. 228/2004 privind stabilirea unor masuri de reorganizare in cadrul administratiei publice centrale
7
Hotărârea nr. 1335 din 23 decembrie 2010 pentru aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi, precum şi a normării parcului auto şi a consumului de carburanţi ale Inspectoratului de Stat in Constructii – I.S.C.
8
Hotărărea nr. 1157 din 25 noiembrie 2011 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1335/2010 pentru aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi, precum şi a normării parcului auto şi a consumului de carburanţi ale Inspectoratului de Stat in Constructii – I.S.C.
9

Hotărârea nr. 525 din 24 iulie 2013 pentru aprobarea atribuţiilor generale şi specifice, a structurii organizatorice şi a numărului maxim de posturi, precum şi a normării parcului auto şi a consumului de carburanţi ale Inspectoratului de Stat in Constructii – I.S.C.

10
Regulament privind organizarea şi desfăşurarea concursului/examenului în vederea încadrării personalului în noua structură organizatorică a Inspectoratului de Stat in Constructii – I.S.C., conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2011 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2011 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat in Constructii – I.S.C., aprobat prin Decizia nr. 897/29.11.2011 a Secretarului General al I.S.C.
11
Ordinul nr 1298/2008 privind modificarea Metodologiei de emitere a avizului tehnic de catre Inspectoratul de Stat Constructii – I.S.C. pentru documentatiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice
12
Ordonanţa de urgenţă nr. 16 din 8 mai 2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale
13
Ordinul nr. 288 din 21.03.2012 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr.44 din 2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Inspectoratului de Stat în Construcţii-I.S.C.
14
Legea nr. 132/2012 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 16/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice locale
15
Ordonanța de urgență nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului
16
Ordonanța de urgență nr. 85/2012 pentru modificarea alin.(1) al art. 46 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul
17
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/22.12.2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte
normative.
18
Hotărârea Guvernului nr. 1211/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcțtionare a Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C”.
19
Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea și funcționarea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice”.
20
Ordinul nr. 264/2013 al viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice, privind aprobarea Precizărilor pentru efectuarea modificărilor în execuţia bugetului de stat pe anul 2013, în conformitate cu prevederile OUG 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative”.
21
Legea nr. 71/2013 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative.
22
Legea nr. 81/2013 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 85/2011 pentru modificarea Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
23
Ordonanța de urgență nr. 26/10.04.2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 63/2001 pentru înființarea Inspectoratului de Stat în Construcţii
24
Legea nr. 146/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural-ambientale a clădirilor
25
Ordinul nr. 1817/2013 al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice, privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referință ale standardelor române care transpun standarde europene arminizate din domeniul produselor pentru construcții
26
Legea nr. 159/2013 pentru modificarea și completarea Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor
27
Ordinul 2141/92/2013 al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi al ministrului afacerilor interne, privind aprobarea Procedurii privind desemnarea organismelor de evaluare si verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii
28
Ordinul 2142/91/2013 al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea Procedurii privind desemnarea organismelor de evaluare tehnică europeană a produselor pentru construcţii
29
Ordinul M50/2048/2013 al ministrului apărării naţionale şi al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice privind unităţile administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora se aplică restricţii pentru amplasarea de construcţii precum şi parametrii exacţi ai regimului maxim de înălţime permis pentru construcţii în fiecare unitate administrativ-teritorială
30
Ordinul 89/2013 al ministrului afacerilor interne privind aprobarea Regulamentului de planificare, organizare, pregătire şi desfăşurare a activităţii de prevenire a situaţiilor de urgenţă executate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi structurile subordonate
31
Legea 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate
32
Legea 220/2013 pentru modificarea și completarea Legii 255/2013 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
33
Legea 190/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 7/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul
34
Legea 238/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 63/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanţei energetice a blocurilor de locuințe
35
Ordinul 2211/2013 al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, pentru aprobarea reglementării tehnice Ghid privind proiectarea şi executarea lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de locuințe, indicativ GP-123-2013
36
Ordinul 2422/2013 al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referință ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcții
37
Ordinul 2411/2013 al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, pentru completarea reglementării tehnice „Cod de proiectare. Bazele proiectării construcțiilor”, indicativ CR 0-2012, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1530/2012
38
Ordinul 2413/2013 al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, pentru completarea reglementării tehnice „Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii vântului asupra construcțiilor”, indicativ CR 1-1-4/2012, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1751/2012
39
Ordinul 2414/2013 al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, pentru completarea reglementării tehnice „Cod de proiectare. Evaluarea acţiunii zăpezii asupra construcțiilor”, indicativ CR 1-1-3/2012, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1655/2012
40
Ordinul 2465/2013 al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, pentru aprobarea reglementării tehnice „Cod de proiectare seismică – Partea I – prevederi de proiectare pentru clădiri”, indicativ P 100-1/2013
41
Ordinul 2210/2013 al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 157/2007 pentru aprobarea reglementării tehnice „Metodologie de calcul al performanței energetice a clădirilor”
42
Hotărârea Guvernului nr. 663/2013 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 447/2003 pentru aprobarea normelor metodologice privind modul de elaborare şi conţinutul hărţilor de risc natural la aluinecări de teren şi inundaţii
43
Ordinul 3152/2013 al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, pentru aprobarea Procedurii de control al statului cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale privind performanța energetică a clădirilor și inspecția sistemelor de încălzire/climatizare – indicativ PCC 001-2013
44
Ordinul 2901/2013 al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, pentru aprobarea reglementarii tehnice Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare a localitatilor – indicativ NP 133-2013
45
Hotararea Guvernului 846/2013 privind trecerea unor suprafete dintr-un imobil aflat in domeniur public al statului din administrarea Inspectoratului de Stat in Constructii – ISC in administrarea Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, precum si modificarea unor acte normative
46
Legea 281/2013 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica
47
Legea 154/2012 privind regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice
48
Legea 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari
49
Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice – republicare
50
Legea 3/2011 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2010 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei în construcții
51
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 41/2010 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei în construcții
52
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 38/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 597/2001 privind unele măsuri de protecţie şi autorizare a construcțiilor în zona de coastă a Mării Negre
53
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe
54
Ordinul M.M.P. nr. 3299/2012 pentru aprobarea metodologiei de realizare și raportare a inventarelor privind emisiile de poluanți în atmosferă
55
Hotărîrea nr. 490/2011 privind completarea Regulamentului general de urbanism, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 525/1996
56
Decizia prim-ministrului României nr. 479/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Inspectoratului de Stat in Constructii de către domnul Andrei-Mihai Arghir
57
Regulamentul de Organizare și Functionare al Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C. aprobat prin Ordinul nr. 3429/28.11.2013 al Viceprim-Ministrului, Ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
58
Regulamentul Intern al Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C. aprobat prin Ordinul nr. 130 din 12.03.2014 al Inspectorului General al Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

Comments are closed.